LỜI MỞ ĐẦU
Triết học là môn khoa học ra đời sớm nhất trong lịch sử, khi xã hội phân chia thành giai cấp, chế độ chiếm hữu nô lệ ra đời và phát triển đã có triết học. Sự phát triển của triết học là cả một quá trình kế thừa và chọn lọc các quan điểm tư tưởng của nhân loại. Hệ thống sau phát triển và kế thừa dựa trên thành tựu của hệ thống trước đó. Tuy nhiên, sự phát triển của triết học trước đó thường ít được xem xét một cách có hệ thống mà chủ yếu chỉ là sự tổng kết chủ quan, có tính phê phán của trường phái triết học này đối với trường phái triết học khác. Tới khi chủ nghĩa Mác ra đời, triết học mới thực sự trở thành một khoa học. Triết học Macxit là hệ thống triết học cách mạng và khoa học, là thế giới quan và phương pháp luận khoa học nhằm đánh giá, xem xét các hệ thống, trào lưu triết học song chính nó lại được phát triển trên cơ sở kế thừa những tinh hoa triết học, văn hóa của nhân loại. Do đó, để nắm bắt được và hiểu biết sâu sắc triết học Macxit thì chúng ta không thể bỏ qua giai đoạn triết học trước đó - triết học thời kỳ trước Mác.
Những chuyển biến mạnh mẽ của đời sống kinh tế- xã hội đòi hỏi các môn khoa học xã hội và nhân văn nói chung, triết học nói riêng phải tự nhận thức lại mình để tiếp tục phát triển. Sự nhận thức bắt đầu từ việc nghiên cứu không chỉ những tác phẩm của các nhà sáng lập ra triết học Macxit mà cả những tác phẩm triết học của nhân loại đã được triết học Mac kế thừa, trong đó có triết học cổ điển Đức. Tìm hiểu khái quát đặc điểm của triết học cổ điển Đức là nền móng cho sự tìm hiểu triết học Mac sau này.
Bài viết gồm hai chương:
1. Chương I. Khái quát tiền đề và đặc điểm của triết học cổ điển Đức
2. Chương II. Các nhà triết học cổ điến Đức tiêu biểu.
Do điều kiện về thời gian, các kiến thức trong bài viết mới chỉ dựa trên cơ sở thu thập tài liệu để phân tích và làm rõ chủ đề. Vì vậy, tôi mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô hướng dẫn và bạn bè để bài viết trở nên hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
MỤC LỤC
CHƯƠNG I.3

KHÁI QUÁT TIỀN ĐỀ VÀ ĐẶC ĐIỂM TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN ĐỨC3
1.1. Tiền đề xuất hiện triết học cổ điển Đức.3
1.2. Đặc điểm của triết học cổ điển Đức. 6
1.2.1. Thành tựu và cống hiến. 6
1.2.2. Mặt hạn chế. 8
CHƯƠNG II.9
CÁC NHÀ TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN ĐỨC TIÊU BIỂU9
2.1. Cantơ (1724-1804). 9
2.1.1. Thời kỳ trước phê phán (trước 1770). 10
2.1.2. Thời kỳ sau phê phán (sau 1770). 10

2.2. Hêghen (1770- 1831). 10
2.2.1. Triết học duy tâm khách quan. 10
2.2.2 Phép biện chứng duy tâm của Hêghen. 12
2.2.3.Kết luận. 13
2.3. Lútvích Phoiơbắc (1804- 1872). 14
2.3.1. Thế giới quan. 14
2.3.2.Nhận thức luận. 14
2.3.3.Về con người15
2.3.4 Về tôn giáo và nhận thức. 15
KẾT LUẬN16
TÀI LIỆU THAM KHẢO16