Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp
1. Hãy cho biết đặc tính nào sau đây là của giao tiếp trong kinh doanh:
a. Hoạt động kinh doanh là một hoạt động giao tiếp hết sức phức tạp
b. Giao tiếp kinh doanh vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật
c. Giao tiếp trong kinh doanh luôn gấp rút về mặt thời gian
d. Tất cả đều đúng
Đán án: d
2. Giao tiếp trong kinh doanh tuân theo mấy nguyên tắc?
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8
Đán án: c
3. Trong tâm lý học người ta chia các chức năng của giao tiếp ra thành 2
nhóm, đó là:
a. Chức năng thuần tuý xã hội và chức năng điều khiển
b. Chức năng thuần tuý xã hội và chức năng tâm lý xã hội
c. Chức năng cân bằng cảm xúc và chức năng phối hợp hành động
d. Chức năng tâm lý xã hội và chức năng tạo mối quan hệ
Đán án: b
4. Người ta phân loại giao tiếp dựa vào:
a. 6 tiêu chuẩn
b. 5 tiêu chuẩn
c. 8 tiêu chuẩn
d. 4 tiêu chuẩn
Đán án: a
5. Dựa vào nội dung tâm lý giao tiếp người ta phân ra:
a. Giao tiếp nhằm thông báo những thông tin mới
b. Giao tiếp trực tiếp
c. Giao tiếp nhằm kích thích, động viên hành động
d. cả a và c đều đúng
Đán án: d