Giới thiệu sơ lược về trường phái quản trị hiện đại.
Phân tích lý thuyết về lý thuyết Z.
So sánh quá trình áp dụng lý thuyết Z ở Nhật Bản và Mỹ.