Mối quan hệ tác động qua lại giữa đầu tư với sản lượng

Quá trình quốc tế hoá diễn ra ngày càng mạnh mẽ giữa các nước trên thế giới. Quá trình này thúc đẩy sự lưu thông hàng hoá, thông tin, vốn đầu tư giữa các nước trên thế giới với nhau. Toàn cầu hoá đưa tới những cơ hội và thách thức đối với các nước đang phát triển dặc biệt là Việt Nam. Nó tạo cơ hội và thách thức mạnh mẽ trong việc đổi mới công nghệ, đổi mới cơ cấu ngành, thành phần kinh tế, nâng cao trình độ tri thức người lao động nhằm theo kịp các nước trong khu vực và trên thế giới. Nguồn lực trong nước có giới hạn, đòi hỏi phải sử dụng nó cho đúng, sao cho hiệu quả. Trong các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, đầu tư có vai trò, vị trí hết sức quan trọng. Chính vì vậy việc nghiên cứu nhằm tìm ra mối quan hệ tác động qua lại giữa đầu tư với sản lượng là một vấn đề cần thiết. Việc nghiên cứu này giúp ta hiểu rõ hơn sự tác động qua lại giữa đầu tư với sản lượng, đồng thời tìm ra những biện pháp để mối quan hệ nay tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn.
Kết cấu đề tài:
Chương I: Một số lý thuyết về đầu tư
Chương II: Tình hình đầu tư và tăng sản lượng ở Việt Nam
Chương III: một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đầu tư và tăng sản lượng ở Việt Nam