I. Mục đích – Yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết chữ g-y qua các trò chơi.
2. Kỹ năng:
- Trẻ phát âm đúng chưc cái g-y.
- Rèn kỹ năng xếp chữ bằng hột hạt
3. Gíao dục:
- Cháu tập trung, chú ý lắng nghe trong giờ học.
II. Chuẩn bị:
- Thẻ chữ cho cô và trẻ.
- Hột hạt cho trẻ xếp chữ.