Ngày soạn: 20/10 Tuần 10
Tiết 28: Tiếng Việt

ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÔN NGỮ NÓI VÀ NGÔN NGỮ VIẾT

A/ Mục tiêu bài học: Giúp học sinh
- Nhận thức rõ đặc điểm các mặt thuận lợi, hạn chế của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết để diễn đạt tốt khi giao tiếp.
- Nâng trình độ lên thành kỹ năng trình bày miệng hoặc viết văn bản phù hợp với đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.
B/ Phương tiện thực hiện: SGK & SGV Ngữ Văn 10 cơ bản
C/ Cách thức tiến hành: kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lới các câu hỏi.
D/ Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: Đặc điểm của văn bản?
3. Giới thiệu bài mới: