I. Mục đích – Yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết và phát âm đúng chữ cái o-ô-ơ
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng phát âm.
- Rèn kỹ năng xếp chữ bằng hột hạt
- Rèn kỹ năng so sánh, phân tích.
3. Gíao dục:
- Cháu tập trung, chú ý lắng nghe trong giờ học.
II. Chuẩn bị:
- Tranh có chứa từ “ Chùm nho”, “ Ô tô”, “Lá cờ”.
- Thẻ chữ cho cô và trẻ.