TÊN ĐỀ TÀI : Giáo án Lịch sử 11 chuẩn mới 2012

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH lịch sử lớp 11 năm học 2011-2012
theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới 2011-2012

lớp 11
Cả năm: 37 tuần (35 tiết)
Học kì I: 19 tuần (18 tiết)
Học kì II: 18 tuần (17 tiết)
học kì I
Phần một. lịch sử thế giới cận đại (tiếp theo)
Chương I. Các nước châu á, châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh (thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) (6 tiết)
Bài 1. Nhật Bản
Bài 2. Ấn Độ
Bài 3. Trung Quốc
Bài 4. Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)
Bài 5. Châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh (thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)
Chương II. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) (2 tiết)
Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
Chương III. Những thành tựu văn hoá thời cận đại (1 tiết)
Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đại
Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (1 tiết)
Kiểm tra viết (1 tiết)
Phần hai. lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)
Chương I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941) (2 tiết)
Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)
Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)
Chương II. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) (4 tiết)
Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Kiểm tra học kì I (1 tiết)
Học kì II
Chương III. Các nước châu á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939) (2 tiết)
Bài 15. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)
Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) (2 tiết)
Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
Bài 18. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) (1tiết)
Phần ba. lịch sử việt nam (1858-1918)
Chương I. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX (5 tiết)
Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (từ năm 1858 đến trước năm 1873)
Bài 20. Chiến sự lan rộng ra toàn quốc. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng
Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX
Lịch sử địa phương (1 tiết)
Kiểm tra viết (1 tiết)
Chương II. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918) (4 tiết)
Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp
Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất
Bài 24. Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858-1918)
Kiểm tra học kì II (1 tiết)

Ngày soạn .
Ngày giảng

Phần một
LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Tiếp theo)

Chương I
CÁC NƯỚC CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA –TINH
(TỪ ĐẦU THẾ KĨ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KĨ XX)

Bài 1
Tiết 1 NHẬT BẢN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
Sau khi học xong bài học, yêu cầu HS cần:
- Hiểu rõ những cải cách tiến bộ của Thiên hoàng Minh Trị năm 1868.
- Thấy được chính sách xâm lược của giới thống trị Nhật Bản cũng như các cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản cuối thế kỷ