hoạt động ngoài giờ lên lớp
Văn nghệ chào mừng 30/4 và 1/5
I. Nội dung:
- Hát những bài hát ca ngợi quê hương đất nước và những người lao động.
- Tìm hiểu về ngày 30/4 và 1/5
II. Hình thức:
- Hát đơn ca - Hát tốp ca - Hát song ca - Hát tập thể
-Kể tên các bài hát có chủ đề về quê hương đất nước ?
-Kể tên các bài có chủ đề về Đảng Bác Hồ?
Thi hát được nhiều bài có nội dung như trên giữa các tổ. Khi hát có biểu diễn động tác
III. Tổng kết
- Nhận xét giờ học.
- G/v đọc tư liệu về ngày 30/4 và 1/5 cho học sinh nghe.


hướng dẫn học
Hoàn thành bài buổi sáng