giải thích các cấu trúc ngữ pháp rõ ràng và nhiều ví dụ được dịch ra tiếng việt.mỗi người đều tự học đươc