Trình bày các phương pháp quản lý kinh tế của nhà nước.
Liên hệ thực tiễn để minh hoạ về việc thực hiện chưa tốt các phương pháp đó của Nhà nước ta? Theo Anh /Chị nên đổi mới việc vận dụng các phương pháp quản lý kinh tế của Nhà nước theo những hướng chủ yếu nào?
Trả lời:
1.Trình bày các phương pháp quản lý kinh tế của nhà nước.
a) Khái niệm phương pháp quản lý kinh tế
b) Các loại phương pháp (có 3 phương pháp):
- Phương pháp hành chính (hay cưỡng chế)
- Phương pháp kinh tế (kích thích kinh tế)
- Phương pháp giáo dục, thuyết phục