I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Biết được các loại phân bón thường dùng và tác dụng của phân bón đối với đất và cây trồng.
2. Kỹ năng: Biết cách sử dụng các loại phân bón trong trồng trọt
3. Thái độ: Có ý thức tận dụng những sản phẩm phụ (thân, cành, lá), cây hoang dại để làm phân bón.
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Thuyết trình, trao đổi nhóm, giải quyết vấn đề