1>hiên tại tiếp diễn

2>hiên tại đơn

3>hiện tại hoàn thành tiếp diễn

4>quá khứ đơn