I. Mục tiêu:
Giúp HS:
- Biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo độ dài thông dụng.
- Rèn kỹ năng chuyển đổi các đơn vị đo độ dài và giải các bài toán có liên quan.
II. Đồ dùng dạy - học:
Bảng phụ viết bài tập 4/23.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: