Tuần 12Tiết 24 Ngày soạn:
Ngày dạy:
Luyện tập
A-Mục tiêu :
- Củng cố cho học sinh cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất , xác định toạ độ giao điểm của hai đường thẳng cắt nhau , tính độ dài đoạn thẳng trên mặt phẳng toạ độ .
- Biết cách xác định công thức của hàm số bậc nhất ( tìm a , b ) với điều kiện bài cho .
- Rèn kỹ năng vẽ đồ thị hàm số và xác định toạ độ
B-Chuẩn bị:
*Thày :
- Soạn bài chu đáo , đọc kỹ giáo án .
- Giải các bài tập trong SGK , bảng phụ vẽ hình 8 ( sgk - 52 )
*Trò :
- Học thuộc cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất .
- Giải trước các bài tập trong sgk
C-Tiến trình bài giảng
TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I-Kiểm tra bài cũ:
Học sinh 1
Đồ thị y = ax + b có dạng nào , cách vẽ đồ thị đó ( với a , b  0 )
Học sinh 2
Giải bài tập 16 ( a , b ) - sgk - 51


II-Bài mới:
Giải bài tập 17
+ Đồ thị hàm số y = x+1 làđường gì , đi qua những điểm đặc biệt nào ?
+ Đồ thị hàm số y = -x + 3 là đường gì ? đi qua những điểm đặc biệt nào ?
- Hãy xác định các điểm P , Q và vẽ đồ thị y = x + 1 . Điểm P’ ,Q’ và vẽ đồ thị y = -x + 3 .- Điểm C nằm trên những đường nào ? vậy hoành độ điểm C là nghiệm phương trình nào ? từ đó ta tìm được gì ?
- Hãy dựa theo hình vẽ tính AB AC , BC theo Pitago từ đó tính chu vi và diện tích  ABC .
Giải bài tập 18
- Để tìm b trong công thức của hàm số ta làm thế nào ? bài toán đã cho yếu tố nào ?
- Gợi ý : Thay x = 4 , y = 11 vào công thức trên để tìm b .
- Tương tự như phần (a) GV cho HS làm phần (b) bằng cách thay x = -1 và y = 3 vào công thức của hàm số .
- Đồ thị các hàm số trên là đường thẳng đi qua những điểm đặc biệt nào ? Hãy xác định các điểm thuộc trục tung và trục hoành rồi vẽ đồ thị của hàm số .
+) y = 3x - 1 :
P( 0 ; -1 ) và Q( 1/3 ; 0) .
+) y = 2x + 5 :
P’( 0; 5) và Q’ ( -5/2; 0)

Học sinh vẽII-Bài mới:
Giải bài tập 17 ( sgk - 51 )
a) * Vẽ y = x +1 :
Đồ thị là đường thẳng
đi qua P(0 ; 1) và Q ( -1 ; 0 ) .
( P thuộc Oy , Q thuộc Ox )
* Vẽ y = - x + 3 :
Đồ thị là đường thẳng
đi qua P’ (0 ; 3) và Q’ (3 ; 0) .
( P’ thuộc Oy , Q’ thuộc Ox )
b) Điểm C thuộc đồ thị
y= x + 1 và y = -x + 3 
hoành độ điểm C là nghiệm
của phương trình :
x + 1 = - x + 3  2x = 2  x = 1
Thay x = 1 vào y = x + 1  y = 2 . vậy toạ độ điểm C là :
C( 1 ; 2 ) . Toạ độ điểm A , B là : A = Q  A ( -1 ; 0)
B = Q’  B ( 3 ; 0)
c) Theo hình vẽ ta có : AB = AH + HB = 1 + 3 = 4
AC = . Tương tự BC =
Vậy chu vi tam giác ABC là : 4 +
S  ABC =
Giải bài tập 18 ( sgk - 51 )
a) Vì với x = 4 hàm số y = 3x + b có giá trị là 11 . Nên thay x = 4 ; y = 11 vào công thức của hàm số ta có :
11 = 3.4 + b  b = -1 . Vậy hàm số đã cho là : y = 3x - 1 .
ã Vẽ y = 3x - 1 :
Đồ thị hàm số y = 3x - 1 là đường thẳng đi qua hai điểm P và Q thuộc trục tung và trục hoành : P ( 0 ; - 1) ; Q (
b) Vì đồ thị hàm số y = ax + 5 đi qua điểm A ( -1 ; 3 )  Toạ độ điểm A phải thoả mãn công thức của hàm số  Thay x = -1 y = 3 vào công thức y = ax + 5 ta có :
3 = a.(-1) + 5  a = 2
Vậy hàm số đã cho là : y = 2x + 5 .
ã Vẽ y = 2x + 5
Đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua P’( 0 ; 5 ) và Q’( ; 0)

III-Củng cố kiến thức-Hướng dẫn về nhà :
- GV treo bảng phụ vẽ hình 8 ( sgk - 52 ) cho HS thảo luận đưa ra phương án vẽ đồ thị trên .
- GV gọi HS dựa vào hình vẽ nêu các bướcư vẽ đồ thị hàm số trên . GV phân tích nêu lại cách vẽ .
- Tương tự ta có cách vẽ đồ thị hàm số như thế nào ? HS nêu cách vẽ GV gợi ý cho về nhà .
*Hướng dẫn về nhà
- Nắm chắc cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất .
- Nắm chắc cách xác định các hệ số a , b của hàm số bậc nhất .
- Xem lại các bài tập đã chữa , giải các bài tập những phần còn lại : BT 19 ; BT 16 ( sgk - 51 , 52 )